מדיניות פרטיות

שלום רב וברוכים הבאים לאתר

(“להלן:”האתר”)
https://aclassatravelers.com

המופעל על ידי חברת איי קלאס איי סחר ותיירות בע”מ ח.פ.515985190 (להלן יקרא: “איי קלאס איי”). אנו, איי קלאס איי, מקווים שתיהנו מהגלישה, ואנו עומדים לרשותכם בכל עניין שיידרש.

השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתשומת לבכם – השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה:

איננו אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או בגישה לאתר.

אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הגולשים באתר לכך שחלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים ממקורות שאינם בשליטתנו, לפיכך אין אנו יכולים לקבל כל אחריות על הנוסחים והתכנים, בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל הגולש במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי בחברתנו – יהיה המידע המצוי בחברתנו המחייב. כל המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של איי קלאס איי.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע, מאמרים וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות הגולש/ת כמו שהם ואין באמור בדפים ולא במידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן עם גורם זה או אחר או להימנעות מביצוע פעולות כאמור וממילא יתכן כי הדבר תלוי בהתקשרות חוזית בין הצדדים.

לפני ביצוע כל פעולה, עסקה, השקעה ו/או נטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, יש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

בכל מקרה אין התכנים באתר מהווים ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ כזה, וחברה או מי מעובדיה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל אחריות בגין כל פעולה אשר תבוצע או לא תבוצע בהסתמך על תוכנו של אתר זה.

האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ויתכן שמידע המצוי באתר אינו עדכני, למרות שאנו עושים כל שביכולתנו לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר.

אנו לא נהיה אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש/ת עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן לא נהיה אחראים לנזק שייגרם כתוצאה ממעבר באמצעות קישוריות (“לינק”) לאתרים אחרים ו/או באמור בהם.

כמו כן, יש לדעת כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר; אנו לא נהיה אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות הגולש/ת או מידע שנמסר על ידיו/יה לצד ג’ כלשהו, כתוצאה מפריצה זו. עורכי האתר והחברה עשו כמיטב יכולתם לכלול באתר חומר ומידע בעל אמינות ואיכות; המידע שבאתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע ומומלץ לקורא לקבל יעוץ מקצועי אישי בכל עניין הנובע ממידע הכלול באתר זה.

עורכי האתר והחברה לא יישאו באחריות לתוצאות הנובעות מהסתמכות על המידע המתפרסם באתר. באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר/ת בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר.

משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב בכל עת.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא)למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר(לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות)ובכלל זאת רובוטים, spiders ,scrapers וכיו”ב. (כל שימוש)

אחר, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

האתר ונציגיו לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולשים כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.

לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

גלישה נעימה.

מה אנו מציעים

© AclassA Travelers

images by can-am

דף הבית

קבוצת AclassA

קטלוגים
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

מחירון מטווחים!

סיור יומי

תכנית יומי

מחירון מסלול מירוצים

Skip to content